محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازديد تخصصي مناسب سازي از اقامت گاههاي بومگردي آباده

با حضور كارشناس اداره ميراث فرهنگي ،رييس و كارشناسان حوزه توانبخشي بهزيستي آباده از اقامتگاه هاي بومگردي شهرستان بازديد بعمل آمد.در اين بازديد ضمن بررسي شرايط حضور معلولين و مناسب سازي محل،در خصوص تسهيل حضور افراد داراي معلوليت بحث و تبادل صورت پذيرفت.