محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدازخانواده های دوعضومعلول شدیدوخیلی شدیدبااعضای خیریه امام علی (ع)شهرمعزآبادی جابری

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه بازدیدمیدانی مددی رئیس بهزیستی شهرستان خرامه به همراه اعضای هیات امنای خیریه امام علی (ع)شهرمعزابادجابری ازخانواردوعضومعلول شهرمعزابادبه مناسبت هفته جهانی معلولین وبررسی مشکلات این خانواده دراین بازدیدبسته های معیشتی توسط مرکزخیریه بین خانواده های تحت پوشش توزیع شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه