محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدازمراکزمثبت زندگی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی بهمراه کارشناس مراکزازمراکزمثبت زندگی کد881وکد745بازدیدنمود.دراین بازدیدسامانه لایف پلاس ونحوه گزارش نوشتن مددکاران ومناسب سازی درب ورودی وفضای بهداشتی موردبررسی قرارگرفت وهمچنین درخصوص رفع نواقص وبهبودعملکردمراکزدرچهارچوب شیوه نامه هاتاکیدشد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه