محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدازمنزل مددجوی امدادبگیربه مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی خرامه به همراه کارشناس ومددکاراموراجتماعی ازمنزل مددجوی امدادبگیربه مناسبت هفته بهزیستی بازدیدنمودومسائل ومشکلات مددجوموردبررسی قرارگرفت ویک بسته سبدغذایی به ارزش یک میلیون تومان به مددجواهداشد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه