محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدیدسرزده ازمرکزجامع توانبخشی باران

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ازمرکزجامع توانبخشی باران باحضوراستواردادستان شهرستان خرامه، مددی رئیس بهزیستی وکارشناس توانبخشی بصورت سرزده بازدیدنموداین بازدیدبه منظوربررسی شرایط مرکزشبانه روزی باران وروندارائه خدمات موردبررسی قرارگرفت ضمن بازدیدازبخش های مختلف مرکزبرلزوم رعایت بهداشت وسیستم گرمایشی واستانداردهای لازم دراین مرکزتاکیدکرد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه