محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از مراحل ساخت واحد مسکونی مددجو(ایتام) به کمک خیرین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سرچهان، بازدید توسط کارشناس مسکن، مسئول مشارکتها  و رئیس اداره از مراحل احداث مسکن تا اتمام منزل مددجو تحت پوشش انجام پذیرفت. در این بازدید به بررسی مشکلات و کمبودهای موجود در ساختمان پرداخته شد.