محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از مراکز تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،پور آقائی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد به همراه مظفری کارشناس مراکز غیر دولتی این اداره از مرکز مثبت زندگی کد ۹۵٠۵ بخش میمند با مدیریت مرادی بازدید نموده و پیشنهادت لازم ارائه گردید./انتهامرتضوی