محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از مراکز تحت نظارت بهزیستی فیروزآباددرحوزه شبه خانواده و بررسی عملکرد خدمات ارائه شده به فرزندان تحت مراقبت در خانواده«امدادبگیر»

در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴٠۱ کشتکار کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده بهزیستی فیروزآباد،با هدف ارزیابی خدمات ارائه شده به فرزندان تحت مراقبت در خانواده«امداد بگیر»و همچنین بررسی نحوه ثبت اطلاعات در سامانه لایف پلاس ،از مرکز مثبت زندگی کد ۱۲۳۸ با مدیریت محیط بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددر این بازدید بسته های مواد غذایی شامل گوشت و برنج مشارکت شده از خیرین نیز جهت تحویل به خانواده های مذکور در اختیار مرکز قرار گرفت./انتهامرتضوی