محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از مراکز گذری در شیراز/انجام تست HIV از مراجعین

از مراکز گذری واقع در شیراز بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس: کارشناس کاهش آسیب معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی فارس از مراکز گذری سرپناه واقع در سید ذوالفقار و قاآنی شیراز بازدید کرد. گفتنی است در این بازدید عملکرد و ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین از مراجعین نیز تست HIV گرفته شد.