محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید از واحد های مسکونی در حال احداث مددجویان و توانخواهان تحت پوشش اداره بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرچهان،بازدید توسط ریاست اداره، کارشناس مسکن از واحدهای مسکونی در حال ساخت مدد جویان و توانخواهان تحت پوشش بهزیستی به منظور بررسی وضعیت احداث و آخرین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی جامعه هدف صورت پذیرفت. در این بازدید توضیحات لازم جهت رعایت موارد استاندارد سازی ساختمان ارائه گردید.