محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید تیم نظارتی اداره بهزیستی شهرستان استهبان از ساختمان جدید مرکز مثبت زندگی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استهبان؛ چاره جو سرپرست اداره بهزیستی، با حضور اعضای کمیته تخصصی شهرستان از ساختمان جدید مرکز مثبت زندگی کد 10871 استهبان بازدید و ضمن بررسی گزارش کارشناس مناسب سازی اداره سایر نکات لازم و الزام دریافت تاییدیه های مختلف و رفع برخی مشکلات در بازدید بعدی تذکر داده شد./هنردوست