محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس ، سلمانی رئیس پذیرش وهماهنگی از اداره بهزیستی شهرستان اوز

به گزا رش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس وسلمانی مدیر پذیرش وهماهنگی از اداره بهزیستی بازدید کردند ودر این بازدید اسدی رییس اداره بهزیستی وکارکنان در مورد چالش ها به تعامل وگفتگو پرداختند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی