محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

باور توانمندی ها نوید بخش دنیای دسترس پذیر

هفته جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد.روابط عمومی بهزیستی فارس