محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

با کریمان کارها دشوار نیست قربانی ۸رأس گوسفند ویژه عید قربان( ۱۳۰بسته)

قربانی ۸رأس گوسفند ویژه عید قربان( ۱۳۰بسته)
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین به مناسبت عید سعید قربان ۸راس گوسفند به ارزش
۱۳۵۰۰۰۰۰تومان توسط موسسه خیریه فروغ مهرماندگار و‌گروه جهادی شهید حسین زنگاری ذبح و‌بین نیازمندان توزیع گردید
گروه جهادی شهید حسین زنگاری
موسسه خیریه فروغ مهر ماندگار

انتها/امینی