محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بررسی چالش های مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز شبه خانواده

اورژانس اجتماعی را با شماره 123 بشناسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس: جلسه هماهنگی بین بخشی و بررسی چالش های مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز شبه خانواده با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی، معاون امور اجتماعی، حراست، مدیر بهزیستی شیراز، رئیس اورژانس اجتماعی شیراز و کارشناسان ستادی دفتر شبه خانواده و اورژانس اجتماعی برگزار شد.