محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برپایی نمایشگاه صنابع دستی افراد دارای معلولیت شهرستان گراش

به مناسبت هفته بهزیستی نمایشگاه صنایع دستی افراد دارای معلولیت در محل اداره بهزیستی شهرستان گراش دائر می باشد.

نمایشگاه صنایع دستی و دست آوردهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان گراش، از مورخ 29 تیرماه 1401 به مدت یک هفته در محل این اداره دائر می باشد. هدف از برپایی این نمایشگاه  آشنایی و آگاهی عموم مردم با توانمندیهای افراد دارای معلولیت می باشد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره بهزیستی شهرستان گراش