محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل های جامع حمایت های اجتماعی ویژه مددکاران مراکزمثبت زندگی درشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل جامع حمایت های اجتماعی باتوجه به ارسال دستورالعمل جدیدجامع حمایت های اجتماعی وباتوجه به اهمیت اشراف کامل مددکاران بردستورالعمل مذکورجلسه توجیهی باحضورکلیه مددکاران بخش دولتی وغیردولتی توسط کارشناس اموراجتماعی اداره بهزیستی خرامه برگزارگردیدودرانتها،جلسه پرسش وپاسخ برگزارگردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه