محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی شهرستان آباده

این جلسه که با حضور مرادی ، معاون امور عمرانی فرمانداری ، روسای ادارات و نماینده شهرداری ها و یعقوبی رئیس اداره بهزیستی و همکاران ستادی اداره برگزار گردید .

در این جلسه مصوب گردید کلیه معابر و اماکن عمومی ، ادارات و بوستان های سطح شهر توسط نمایندگان بهزیستی و مشاورین شهرداری بررسی و به رفع نواقص بپردازنند .