محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری کارگاه آموزشی آماده سازی شغلی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه کارگاه آموزشی آماده سازی شغلی توسط اداره بهزیستی خرامه وباهمکاری فنی وحرفه ای ودانشگاه آزادباحضورمددی رییس بهزیستی وکارکنان ومددجویان پشت نوبت اشتغال توسط مدرس کشاورزی درسالن فنی وحرفه ای برگزارشد.مددی درخصوص تسهیلات پرداختی مطالبی بیان نمودوسپس مدرس درموردچگونگی ایجاداشتغال باسرمایه متوسط ونکات کلیدی کسب وکارخردومشاغل خانگی مطالبی بیان نمودودرآخربه بحث وتبادل نظرپرداخت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه