محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری کار گاه آموزشی به مناسبت هفته مواد مخدر با موضوع مهارت نه گفتن واجرای زنجیره نه به اعتیاد *

کارگاه آموزشی مهارت نه گفتن و اجرای زنجیره نه به اعتیاد با حضور فاطمه میراحمدی کارشناس ارشد روانشناسی در کوچه شادی مسکن مهر ویژه کودکان و والدین به صورت مجزا بمدت ۳ ساعت بر گزار گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی