محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزار اولین جلسه شورای مشارکتهادرسال 1402درفرمانداری خرامه

اولین جلسه شورای مشارکتهادرسال 1402به ریاست رنجبرفرماندارومددی رئیس بهزیستی خرامه وباحضورمعتمدین ازخیریه هادرفرمانداری خرامه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه درابتدای جلسه مددی ضمن خیرمقدم وتقدیرازحاضرین گفت :باتوجه به نیازشهرستان تشکیل بانک اطلاعاتی افرادنیازمنددرجهت کمک ازاولویت برنامه هامی باشدودرمان یکی ازاساسی ترین نیازهای جمعه هدف است .درادامه جلسه صحبت های سایرحاضرین درخصوص اقدامات قابل انجام درزمینه جلب مشارکت وخدمت رسانی بهینه به گروه هدف بررسی شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه