محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای سازمان بهزیستی

توافقنامه سطح خدمات

برای دریافت توافقنامه سطح خدمات سازمان بهزیستی بر روی عناوین ذیل کلیک کنید:

۱- صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

۲- صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی بهزیستی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۰۹)

۳- صدور وتمدید پروانه مسئول فنی مراکز غیردولتی بهزیستی(۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۴- ابطال پروانه های مراکز وموسسات غیردولتی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۵- خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

۶- خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰ 

۷-  خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

۸- خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

۹- ارائه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد(tc) بهزیستی

۱۰- خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰/ ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد

۱۱- ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان)

۱۲- ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

۱۳- کاهش آسیب به جامعه هدف  بهزیستی باکد ۱۹۰۴۱۰۵۳۰۰۰

۱۴- انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزند خواندگی، امین موقت)

۱۵- ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

۱۶- غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت  باکد ۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰/غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله توسط بهزیستی 

۱۷- غربالگری و تشخیص افراد دارای اختلال طیف اوتیسم توسط بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۱

۱۸- غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت کد:۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰

۱۹- احراز صلاحیت دریافت خدمات بهزیستی  باکد زیر خدمت ۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۰/ تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

۲۰- غربالگری و شناسایی پیشگیرانه افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۵

۲۱- تایید صلاحیت افرادتحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز،برق (۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۱)

۲۲- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش ومعرفی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (۱۹۰۱۱۰۵۷۱۰۷)

۲۳- بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند(فرزند خواندگی و امین موقت)

۲۴- ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی(۱۹۰۷۱۰۵۸۱۰۵)

۲۵- آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی باکد ۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۶- آگاهسازی مردم در خصوص پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با کد:۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۷- آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶

۲۸- ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

۲۹- ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی

۳۰- آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۳

۳۱- آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۴

۳۲- آموزش جامعه هدف بهزیستی با کد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ 

۳۳- خدمات آموزشی جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰ و ارائه خدمات آموزشی پیشگیری از ایدزو اعتیاد۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۶

۳۴- پرداخت حق بیمه در مانی افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۰

۳۵- پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی(۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۳)

۳۶- حمایت بیمه ای تامین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

۳۷-  حمایت های بیمه و درمانی مددجویان با کد ۱۹۰۹۱۰۶۲۰۰۰/ ارائه سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست ۱۹۰۴۱۰۶۲۱۰۳

۳۸- ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف

۳۹- پرداخت کمک هزینه معیشت،در مان،آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

۴۰- غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی (۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۲)