دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای سازمان بهزیستی

توافقنامه سطح خدمات

برای دریافت توافقنامه سطح خدمات سازمان بهزیستی بر روی عناوین ذیل کلیک کنید:

۱- صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

۲- صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی بهزیستی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۰۹)

۳- صدور وتمدید پروانه مسئول فنی مراکز غیردولتی بهزیستی(۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۴- ابطال پروانه های مراکز وموسسات غیردولتی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۵- خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

۶- خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰ 

۷-  خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

۸- خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

۹- ارائه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد(tc) بهزیستی

۱۰- خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰/ ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد

۱۱- ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان)

۱۲- ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

۱۳- کاهش آسیب به جامعه هدف  بهزیستی باکد ۱۹۰۴۱۰۵۳۰۰۰

۱۴- انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزند خواندگی، امین موقت)

۱۵- ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

۱۶- غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت  باکد ۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰/غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله توسط بهزیستی 

۱۷- غربالگری و تشخیص افراد دارای اختلال طیف اوتیسم توسط بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۱

۱۸- غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت کد:۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰

۱۹- احراز صلاحیت دریافت خدمات بهزیستی  باکد زیر خدمت ۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۰/ تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

۲۰- غربالگری و شناسایی پیشگیرانه افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۵

۲۱- تایید صلاحیت افرادتحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز،برق (۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۱)

۲۲- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش ومعرفی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (۱۹۰۱۱۰۵۷۱۰۷)

۲۳- بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند(فرزند خواندگی و امین موقت)

۲۴- ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی(۱۹۰۷۱۰۵۸۱۰۵)

۲۵- آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی باکد ۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۶- آگاهسازی مردم در خصوص پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با کد:۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۷- آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶

۲۸- ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

۲۹- ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی

۳۰- آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۳

۳۱- آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۴

۳۲- آموزش جامعه هدف بهزیستی با کد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ 

۳۳- خدمات آموزشی جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰ و ارائه خدمات آموزشی پیشگیری از ایدزو اعتیاد۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۶

۳۴- پرداخت حق بیمه در مانی افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۰

۳۵- پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی(۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۳)

۳۶- حمایت بیمه ای تامین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

۳۷-  حمایت های بیمه و درمانی مددجویان با کد ۱۹۰۹۱۰۶۲۰۰۰/ ارائه سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست ۱۹۰۴۱۰۶۲۱۰۳

۳۸- ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف

۳۹- پرداخت کمک هزینه معیشت،در مان،آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

۴۰- غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی (۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۲)