محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تجلیل ازمددکاران به مناسبت روزمددکاروروزپدر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه به مناسبت میلادحضرت علی (ع)مددی رئیس اداره بهزیستی ازمددکاران اداره ومراکزتجلیل نمود.دراین مراسم مددی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)درموردسیره زندگی حضرت علی (ع)سخنانی گفت ودرپایان مراسم به مناسبت روزپدرومددکاری ازپدران ومددکاران اداره ومراکزتجلیل وهدایایی به آنهااهداگردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه