محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تجلیل ازپرستاران مرکزجامع توانبخشی باران به مناسبت روزپرستار

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه به مناسبت روزپرستار،مددی رئیس بهزیستی اززحمات پرستاران مرکزجامع توانبخشی باران باهداگل وهدایاتجلیل نمود.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه