محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیر از مدیرکل

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان فارس، از دکتر سید محمدصادق کشفی نژاد تقدیر کرد.