محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه بارئیس اداره تبلیغات اسلامی درمحل اداره بهزیستی خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه درراستای تفاهم نامه باسازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت علیایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی درمحل اداره بهزیستی حضوروبامددی وکارشناسان بهزیستی این اداره جلسه ای درخصوص برنامه هاوفعالیت های مشترک برگزارگردید.دراین جلسه برنامه ریزی جهت بازدیدهای میدانی ازخانواده های تحت پوشش وتلاش درجهت رفع مشکلات خانواده های نیازمنددردستورکارقرارگرفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه