محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضورپرسنل بهزیستی شهرستان خرامه درمراسم راهپیمایی یوم الله سیزده آبان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مراسم راهپیمایی یوم الله سیزده آبان ،روزملی مبارزه بااستکبارهمزمان باسراسرکشوردرشهرستان خرامه برگزارشد.

دراین راهپیمایی دانش آموزان وقشرهای مختلف مردم ومددی رئیس بهزیستی تعدادی ازپرسنل بهزیستی همگام باامت حزب الله وهمیشه درصحنه دراین راهپیمایی شرکت وضمن تجدیدمیثاق باآرمانهای امام راحل به جنایات رژیم غاصب وآدمکش اسرائیل درغزه واکنش نشان دادند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه