محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضورکارکنان بهزیستی درراهپیمایی 22بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه همزمان باگرامیداشت چهل وپنجمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ،مددی رئیس بهزیستی وکارکنان همگام بامسئولین وسایرآحادمردمی درراهپیمایی پرشورر22بهمن حضوریافتند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه