محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور رییس وکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فراشبند در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند،رئیس وکارکنان این اداره در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمودند