محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حمایت بهزیستی فارس از خانواده های دارای فرند چندقلو| ۲۷۰۰ خانواده دارای فرزند چندقلو تحت حمایت بهزیستی فارس هستند

حمیدرضا محمودیان معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس خدمات بهزیستی به خانوارهای دارای فرزند چندقلو را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

محمودیان  اظهار داشت:در راستای سیاست های تشویقی افزایش نرخ جمعیت حمایت از خانواده های دارای فرزند دو قلو و بالاتر در اولویت این سازمان قرار گرفته است و در حال حاضر ۲۷۰۰خانواده دارای فرزند چندقلو تحت پوشش اداره کل بهزیستی فارس هستند. 

او در ادامه اظهار داشت این خانوارها از مستمری ماهیانه براساس بعد خانوار و سایر خدمات حمایتی بر اساس دستور العمل های موجود بهره مند می گردند.

محمودیان تشریح کرد: خانواده های دارای فرزند دوقلو در دهک درآمدی یک تا هفت پس از بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی تا پایان شش سالگی و همچنین خانواده های دارای فرزند سه قلو و بیش تر بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی تا پایان شش سالگی می توانند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار بگیرند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ارائه خدمات مددکاری و مشاوره ای ,آموزش های آماده سازی شغلی و معرفی جهت دریافت تسهیلات بانکی کم بهره جهت راه اندازی اشتغال را از سایر خدمات بهزیستی فارس به این خانوار ها عنوان کرد.