محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|بازدیدازمرکزجامع توانبخشی باران باحضورکارشناسان اداره کل بهزیستی استان فارس

به گزارش روابط عمومی بهزیستی خرامه ،ازمرکزجامع توانبخشی باحضورحسینی کارشناس مرکزشبانه ومعلاوی کارشناس روزانه اداره کل بهزیستی استان فارس وکارشناس مراکزاداره بهزیستی خرامه بازدیدنمودند.

دراین بازدیدپرونده های مددجویان شبانه وروزانه ووضعیت مددجویان ،پرونده پرسنلی وبیمه پرسنل ،دفترحضورغیاب پرسنل مراکز،تجهیزات اداری و…..موردبررسی قرارگرفت .همچنین دراین بازدیدهاتذکرات وراهکارهای لازم توسط کارشناسان استانی به مراکزارائه شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه