محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|بازدیدسرزده ازمرکزجامع توانبخشی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی بهمراه کارشناس مراکزازمرکزجامع توانبخشی باران به صورت سرزده بازدیدنمود.دراین بازدیدوضعیت پرونده های پرسنل وتوانخواهان ومناسب سازی محیط ووضعیت دوربین مرکز،نقاط قوت وضعف مرکزموردبررسی قرارگرفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه