محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|بررسی خدمات غربال شنوایی نوزادان درشهرستان خرامه

ازنحوه غربال شنوایی نوزادان درشبکه بهداشت شهرستان خرامه بازدیدبعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،مددی رئیس بهزیستی به همراه بهمنی رئیس شبکه بهداشت ازنحوه غربال شنوایی نوزادان بازدیدنمود.دراین نحوه غربال شنوایی نوزادان بررسی شدوتذکرات لازم جهت رفع نواقص به مسئول غربال شنوایی داده شد.