محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|برگزاری جلسه باحضورخیرین فعال درحوزه درمان جهت ثبت خیریه درشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه

جلسه ای دردفترریاست بهزیستی شهرستان خرامه باحضورمددی رئیس بهزیستی وابراهیمی خیرفعال درحوزه درمان برگزارشد.

مددی ضمن تقدیروتشکرازخیرین جهت کمک به افرادنیازمندوتحت پوشش گفت راه اندازی موسسه خیریه مراقبت متعالی بیماران درشهرستان خرامه بسیاربجاوگره گشاست وتحت پوشش قراردادن افرادنیازمندوبی بضاعت به هرنحووشکلی صورت گیردموجب امیدنشاط درفردنیازمندمی گرددکه علاوه بررضایت مندی نیازمندوبیماران موجب رضایت الهی می گرددکه بسیارارزشمنداست.درادامه ابراهیمی گفت هدف ازراه اندازی خیریه درمرحله اول کمک به تامین تجهیزات موردنیازبیماران درمنزل ،نظیرتخت بستری،تشک مواج ،ویلچر،کپسول اکسیژن ،ایزیلایف ،هزینه های درمانی وسایرتجهیزات ودرمرحله بعد،ارائه خدمات درمانی توسط پرستاران وپزشکان بامحوریت بیماران نیازمندوناتوان می باشد.