محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|برگزاری جلسه مبارزه باموادمخدردرشهرستان خرامه

جلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدربه ریاست رنجبرفرمانداروباحضورمددی رئیس بهزیستی ،فرمانده نیروی انتظامی ،بخشداران ،شهرداران واعضاشورابرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی ضمن خیرمقدم به مدعوین وبابیان اینکه اعتیادبه موادمخدریکی ازمسائل مهم اجتماعی جامعه امروزی ماراتشکیل می دهد،تاکیدکرد:کوتاهی درامرمبارزه باموادمخدرعلاوه براینکه آسیب های اجتماعی زیادی گریبان گیرجامعه می گرددواین امردامن گیرتک تک آحادجامعه وخانواده هاخواهدشدوبدون تردیدتوجه نکردن باآن منجربه خشکیده شدن ریشه خانواده هاوبروزآسیب های جبران ناپذیرمی شود.درادامه مددی ضمن ارائه عملکرداشاره به اهمیت آگاه سازی مردم ازآسیب های ناشی ازموادمخدرواعتیادخاطرنشان شد:اقدامات وپیگیری های دستگاه های عضوشورادرمبارزه باپدیده شوم وخانمان سوزاعتیادوموادمخدردرسطح شهرستان خرامه خوب بوده دراین خصوص خواستارهم افزایی ومشارکت کلیه دستگاه هادراجرای برنامه های ستادمبارزه باموادمخدردرسطح شهرستان هستیم .درادامه حاضرین درجلسه به بیان دیدگاه های خودجهت درمان ،کنترل وپیشگیری ومقابله بااعتیادوموادمخدردرجامعه پرداختندوخواستاربرخوردجدی باتوزیع کننده موادومتخلفین این حوزه شدند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه