محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|توزیع350بسته لوازم التحریردرشهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه همزمان بافرارسیدن هفته وحدت بازگشایی مدارس تعداد350بسته لوازم التحریربه ارزش 280میلیون تومان باحضوررنجبرفرماندارشهرستان خرامه ،مددی رئیس بهزیستی ،فرماندهی سپاه شهرستان ورئیس آموزش وپرورش ازطرف موسسه خیریه محبان ثاراله وهمکاری موسسه خیریه محبان قمربنی هاشم (ع)خرامه بین افرادتحت پوشش بهزیستی ونیازمندان شهرستان خرامه توزیع گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه