محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|حضورتیم تخصصی اداره کل بهزیستی استان فارس جهت انجام کمسیون پزشکی تعیین معلولیت درشهرستان خرامه

کمسیون پزشکی بهزیستی خرامه درسالجاری برای تعیین نوع وشدت معلولیت برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه ،بامستقرشدن تیم کمسیون پزشکی اداره کل بهزیستی فارس دراداره بهزیستی شهرستان خرامه درمرحله دوم جهت کمسیون پزشکی ویژه معلولان این شهرستان برگزارشد.مددی رئیس اداره بهزیستی خرامه اظهارداشت :تعداد120پرونده توانبخشی متقاضی شرکت درکمسیون پزشکی طبق ماده 1قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان تاییدمعلولیت افرادمنوط به تشخیص کمسیون پزشکی ،تشخیص نوع وتعیین شدت معلولیت شرکت کردندکه توسط اعضای کمسیون موردبررسی قرارگرفت مددی ازمجموعه معاونت توانبخشی استان فارس وحضورانجام خدمات کمسیون پزشکی تقدیروتشکربعمل آوردند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه