محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|حضورتیم تخصصی اداره کل بهزیستی فارس جهت انجام کمسیون پزشکی تعیین معلولیت درشهرستان خرامه

کمسیون پزشکی بهزیستی خرامه درسال جاری برای تعیین نوع وشدت معلولیت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه،بامستقرشدن تیم کمسیون پزشکی اداره کل بهزیستی استان فارس دراداره بهزیستی شهرستان خرامه جهت کمسیون پزشکی ویژه معلولان این شهرستان برگزارشدمددی رئیس اداره بهزیستی خرامه اظهارداشت :تعداد120پرونده توانبخشی متقاضی شرکت درکمسیون پزشکی طبق ماده 1قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان تاییدمعلولیت افرادمنوط به تشخیص کمسیون پزشکی تشخیص نوع وتعیین شدت معلولیت شرکت کردندکه توسط اعضای کمسیون موردبررسی قرارگرفت مددی ازمجموعه معاونت توانبخشی استان فارس وحضورباقری ،سرودی وحیدری جهت انجام خدمات کمسیون پزشکی تقدیروتشکربعمل آورد.