محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|خدمت رسانی اولین سلامت اداره بهزیستی شهرستان خرامه درمناطق کم برخورداربخش کربال

اولین کاروان سلامت درسال جاری ،بامشارکت وحضورپزشکان،کارشناسان داوطلب کانون بسیج جامعه پزشکی ،هلال احمروشبکه بهداشت درروستای کم برخوردارروبهقان بخش کربال برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه یوسف مددی جابری بااعلام این خبرافزود:کاروان سلامت باهمکاری هلال احمروموسسه نسیم مهردلگشاتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان خرامه وباحضوررنجبرفرماندارومددی بخشدارکربال درروستای روبهقان بخش کربال ارائه خدمت نمود.اوگفت ویزیت 150نفربیماروداروی رایگان به بیماران ،اندازه گیری فشارخون ،آموزش های کمک های اولیه ،تست قندخون ومشاوره ازمهمترین خدمات ارائه شده دراین برنامه بشردوستانه بود.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه