محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|یکشنبه تعاملی دراداره بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورمددی رئیس بهزیستی خرامه ،رضایی کارشناس توانبخشی ،ایزدی مسئول مرکزمثبت زندگی کد881وابراهیمی نماینده معلولین جلسه یکشنبه تعاملی درمحل دفترمدیریت اداره برگزارشد.دراین جلسه مسائل ومشکلات مرتبط باحوزه های تخصصی ونیازهای مددجویان موردبررسی قرارگرفت مقررشدتوسط نمایندمعلولین انجمن تشکیل دهندتاازطریق انجمن مسائل ومشکلات معلولان رفع گردد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه