محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه/بازدیدازطرح های اشتغال بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی به همراه زارعی کارشناس اشتغال ازطرح های اشتغال افرادتحت پوشش وپشت نوبت وام اشتغال بازدیدبعمل آمدومددجویان پشت نوبت باتوجه به اشتغال راه اندازی شده به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند .

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه