محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه |برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ،جلسه شورای مسکن باحضورحق بین مشاوراستاندارفارس،رنجبرفرماندارشهرستان ،مددی رئیس بهزیستی شهرستان روسای دستگاه های اجرایی ،برگزارشد.

دراین جلسه درخصوص زمین مسکن ملی وزمین مددجویان تحت پوشش بهزیستی وکمیته امدادبحث وتبادل نظرانجام گرفت ومقررشدمددجویان تحت پوشش بهزیستی درطبقات اول برنامه ریزی انجام گیردوموضوع مناسب سازی اماکن نیزدرواحدهای مسکن ملی پیگیری های لازم توسط راه وشهرسازی وشهرداری هاانجام گیرد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه