محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه/برگزاری کارگروه آسیب های اجتماعی

برای کاهش تبعات آسیب های اجتماعی،عزم همگانی واستفاده ازظرفیت بسیج عمومی ضروری است

کاهش تبعات آسیب های اجتماعی دراین شهرستان بدون بسیج عمومی ومشارکت وعامل آحادمردم وخانواده هاامکان پذیرنیست وبایدازهمه ظرفیتهای بین بخشی دراین زمینه بهره گرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی به ریاست رنجبرفرمانداروباحضورسرهنگ صادقی فرمانده سپاه ناحیه ،مددی رئیس بهزیستی ،بخشداران وشهرداران واعضاکارگروه برگزارشد.دراین جلسه رنجبرضمن تبریک هفته صرفه جویی آب واهمیت صرفه جویی وکمک به آبفاجهت آب رسانی آب اشامیدنی سالم وبهداشتی به جامعه عنوان کرد.درادامه مددی ضمن ارائه گزارشی ازاقدامات انجام شده توسط بهزیستی بیان کردبرای کاهش این آسیب های اجتماعی نیازبه برنامه ریزی منسجم وهماهنگ می باشد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه