محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دفتر مدیریت عملکرد

  • دفتر مدیریت عملکرد

دفتر مدیریت عملکرد شامل زیر گروه های:

• ارزیابی عملکرد

• پاسخگویی به شکایات

• بازرسی

• سایر وظایف (پیگیری امور مربوط به شورای اقامه نماز)

شرح وظایف:

– انجام شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه

– پاسخگویی به شکایات به صورت حضوری، مکتوب، سامانه 30008530

– تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای یا موردی از زیرمجموعه های بهزیستی استان (ادارات تابعه، مراکز دولتی و غیردولتی، موسسات، حوزه های تخصصی و…)

– رسیدگی به و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش به نهادها و مدیران ذی ربط

– بررسی و تحقیق صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری موارد تا حصول نتیجه نهایی و اعلام پاسخ به شاکی

– آموزش و توانمندسازی کارشناسان رابط واحد مدیریت عملکرد با همکاری واحد آموزش

– ارتباط مستمر با دفتر مدیریت عملکرد سازمان جهت دریافت دستورالعمل ها و خط مشی های جدید

– پیگیری اجرای مقررات سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم