محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دوره آموزشی (تشکیل پایگاه های هنر افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی )دفتر توانبخشی مبتنی بر جامعهCBR با حضورمعاون امورتوانبخشی بهزیستی فارس

این دوره ۸ روزه دومین دوره آموزشی تشکیل پایگاه های هنر افراد دارای معلولیت است که تحت عنوان نمایشی و تئاتر درمانی ازتاریخ ۲۴لغایت۳۱فروردین ۱۴۰۳جهت تسهیل گران پایگاه های توانبخشی شهرستانهای شیراز، فسا، فیروزآباد و مرودشت برگزار می گردد.