محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دوره آموزشی صدور الکترونیک مجوزهای مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت بهزیستی فارس

دوره آموزشی صدور الکترونیک مجوزهای مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت بهزیستی فارس با حضور مدیر کل و معاون مشارکت های بهزیستی فارس جهت کارشناسان موسسات و مراکز غیردولتی سراسر استان به همت معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی،مشارکت های مردمی فارس برگزار گردید.

در این دوره آموزشی چالش های صدور الکترونیکی مجوز ها مورد بررسی قرار گرفت و مباحثی اعم از نحوه ثبت ,درخواست و تائید مجوز الکترونیکی موسسات و مراکز در درگاه ملی صدور مجوزها آموزش داده شد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس