محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دومین سفرایمانیه به شهرستان خرامه

استاندارفارس درقالب دومین دورسفربه شهرستان خرامه ،ضمن بازدیدازپروژه های نهضت ملی جهش مسکن درجلسه شورای اداری شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه ایمانیه استاندارفارس وسلمانی رئیس پذیرش وهماهنگی بهزیستی فارس درقالب دومین دورسفرشهرستانی خودواردخرامه شدومورداستقبال رسمی رنجبرفرماندار،رحیمی نماینده مردم شهرستان درمجلس شورای اسلامی ،حجت الاسلام کشاورزامام جمعه ومددی رئیس بهزیستی وسایرمسئولین شهرستان قرارگرفت.ازمهمترین برنامه های سفردوم استاندارفارس به شهرستان خرامه بازدیدازکارخانه گندله سازی ،بازدیدازفازهای نهضت ملی جهش مسکن ،بازدیدازبیمارستان جوادالائمه علیه السلام ورونمایی ازکتاب جغرافیای خرامه ،شرکت درجلسه شورای اداری وهمچنین دیداربامردم شهرستان ومددجویان وفعالین اقتصادی درمیزخدمت است.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه