محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدارباخانواده های معلولین تحت پوشش بهزیستی شهرستان خرامه به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه مددی به همراه کارشناسان حوزه توانبخشی ومراکزمثبت زندگی به مناسبت پنجمین روزازهفته بهزیستی باخانواده های معلولین بخش کربال دیدارکردوازنزدیک مشکلات خانواده تحت پوشش موردبررسی قرارگرفت ودستورات لازم جهت رفع مشکلات آنان انجام گرفت .

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه