محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار فرماندار محترم شهرستان با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی

در این دیدار در ابتدا رئیس اداره بهزیستی به بیان عملکرد در سال گذشته پرداخت و در ادامه به بیان مسائل و مشکلات موجود افراد تحت پوشش و بررسی راه حل های ممکن در راستای ارتقای خدمات رسانی هرچه بیشتر جامعه هدف مطرح گردید. در این نشست فرماندارمحترم شهرستان ضمن تبریک هفته بهزیستی و تشکر از زحمات کارکنان و اهمیت ویژه بهزیستی در جامعه ،در خواست گسترش هرچه بیشتر حوزه عملکردی این اداره را مطرح نمود و تاکید ویژه بر اهمیت اشتغال و مسکن مددجویان را از جمله اولویتهای  مهم دولت در سال جدید بیان کرد و اذعان نمود که بهزیستی بایستی اهتمام ویژه ای در این زمینه اتخاذ نماید و این امر مهم را محقق گرداند.سپس در پایان ایشان قول مساعدت مالی در زمینه مناسب سازی و تعمیر ساختمان اداری داده شد.