محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| اجرای طرح آگاه سازی از معلولیت ها در سالمندان


جلسه اول طرح آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها در سالمندان با همکاری مرکز مثبت زندگی کد ۴۷ و با تسهیل گری زهرا معزی در سالن جلسات اداره بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
گروه هدف این طرح سالمندان ۸۵_۶۰ سال و میانسال ۶۰_۴۵ سال می باشد. هدف از اجرای این طرح افزایش آگاهی سلامت دوران سالمندی و طرح موضوعات آموزشی پیرامون دیابت، سکته مغزی، دمانس و …، تغییر رفتارهای مربوط به سلامت در زمینه پیشگیری از معلولیت ها و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی در دوران سالمندی می باشد.